Warranty Information

จำกัดการรับประกันหนึ่งปี

Jot Touch iOS SDK

เราจะไม่รับประกันอื่นใดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย นอกจากนี้ เราจะไม่รับประกันความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงหรือความสามารถในเชิงพาณิชย์ใดๆ ของผลิตภัณฑ์นี้ ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย ตัวแทนจำหน่าย ผู้แทน ผู้ประกอบกิจการ หรือพนักงานของบริษัท ไม่มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขภาระผูกพันหรือข้อจำกัดของการรับประกันนี้ Jot discs ถือเป็นสินค้าสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งอาจมีการสึกหรอเมื่อเวลาผ่านไปและอาจต้องทำการเปลี่ยนใหม่เมื่อมีการใช้งานตามปกติ แต่จะต้องเปลี่ยนหากพบว่าเกิดทำงานบกพร่อง ภาระผูกพันของบริษัทที่มีต่อการรับประกันนี้จะจำกัดสำหรับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งพบว่าวัสดุหรือชิ้นงานมีตำหนิภายใต้การใช้งานตามปกติในช่วงเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่สั่งซื้อ หลังจากติดต่อกับทีมสนับสนุนทางเทคนิคของเราเพื่อขอหมายเลขอนุมัติการคืนสินค้าแล้ว ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลก็ตาม โปรดส่งสินค้าที่มีตำหนิพร้อมชำระค่าจัดส่งล่วงหน้าแล้วไปยังสำนักงานตัวแทนในท้องถิ่นของเรา โปรดระบุหมายเหตุพร้อมด้วยหมายเลขอนุมัติการคืนสินค้าและคำอธิบายเกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกติและสาเหตุของความล้มเหลวที่คุณสงสัย เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าจะถูกระงับความเป็นเจ้าของในสินค้าดังกล่าวและกลายเป็นทรัพย์สินของ Adonit ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยน ซ่อมแซม หรือใช้วิธีการอื่น ทำให้สินค้านั้นกลับมาทำงานได้ตามปกติ

เมื่อสินค้าถูกส่งกลับไปยังลูกค้าซึ่งระงับสิทธิ์ในสินค้านั้นมาเป็นของ Adonit และเปลี่ยนกลับมาเป็นทรัพย์สินของลูกค้าแล้ว บริษัทจะไม่รับผิดในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าที่มีตำหนิอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานที่ไม่สมเหตุสมผล การดัดแปลง การปรับแต่ง หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ผลิต และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดของทรัพย์สินใดๆ หากความเสียหายนั้นเกิดจากการใช้งานของผู้ใช้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำหรือคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ หรือความเสียหายที่สำคัญ อันเกิดจากการละเมิดการรับประกันนี้หรือการรับประกันอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย แม้ว่าการสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการประมาทเลินเล่อหรือความผิดพลาดของบริษัทก็ตาม ในบางรัฐจะไม่อนุญาตให้ยกเว้นข้อจำกัดความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ หรือความเสียหายที่สำคัญ ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นจะไม่มีผลกับคุณ การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายเฉพาะแก่คุณ และคุณยังอาจมีสิทธิ์อื่นๆ แตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ